Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Website H&M en Zara

De grote kledingketens H&M en Zara zijn een bekend fenomeen. Hun websites zijn wereldwijd toegankelijk, en deze zijn belangrijk om hun doelgroep te kunnen bereiken. Daarom leek het ons interessant om te analyseren of zij ook daadwerkelijk inspelen op de verschillende culturen waar ze mee te maken krijgen.  We hebben een vergelijking gemaakt  van zevenenzeventig passages op de websites van Zara en H&M

Onze onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre worden er culturele aanpassingen gedaan, betreffende de dimensie directheid/indirectheid, om de klant zo effectief mogelijk te benaderen, op de Nederlandse en Engelse website van H&M en Zara?”  Deze hoofdvraag is verdeeld in een aantal subvragen: “In hoeverre is er spraken van een verschil in welspraak tussen het Engels en het Nederlands?”, “In hoeverre zijn er verschillen tussen de Nederlandse en Engelse website ten aanzien van de werkwoordstijden?” en “Op welke manier wordt de lezer aangesproken?” We hebben gebruik gemaakt van twee tekstgenres, dit om eventuele verschillen beter te kunnen verklaren.

Voor de vergelijking hebben wij gebruik gemaakt van het programma SPSS. We wilden graag met onderbouwde cijfers een vergelijking maken. Voorbeeld: verschil in welspraak tussen het Engels en het Nederlands? Voor de analyse hebben wij per passage de woorden geteld, dit zowel bij de  Engelse als Nederlandse versie. Deze gegevens zijn vervolgens verwerkt in het programma van SPSS en hier is een tabel van gemaakt. Om onze bevindingen beter te kunnen concluderen betrokken wij ook de inhoudelijke tekstpassages erbij.

 De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat op zowel de Nederlandse als Engelse website van H&M en Zara weinig tot geen culturele aanpassingen worden toegepast.

Reageer: