Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Multiculturele klassen interactie

Bij deze willen wij jullie graag onze eindnota presenteren!
Wij hebben een onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op de interactiebenadering van interculturele discourse. Het onderzoek concentreert zich op verschillen in uitleginteracties tijdens wiskundelessen. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van transcripten van Nederlandse en migrantenleerlingen uit multiculturele brugklassen. De transcripten zijn getranscribeerd volgens een systeem dat gebruikelijk is in de conversatie analyse.  Met behulp van een analyse model dat is afgeleid van het onderzoek van Ehlich en Rehbein dat zij in 1972 hebben uitgevoerd, hebben wij drie kenmerken van een uitleginteractie toegelicht. Onderstaand figuur betreft het analysemodel dat wij hebben opgesteld. Met behulp van dit model kunnen wij kenmerken toelichten die inzicht geven op een uitleginteractie. De kenmerken die wij zullen analyseren hebben betrekking op routines in een openingssequentie, probleemomschrijving en stiltes tijdens de uitleginteractie. Door middel van deze drie geanalyseerde kenmerken is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Verschilt de manier waarop een uitleginteractie van een docent in een wiskundeles vorm heeft bij een Nederlandse leerling of een migranten leerling?’. Wij kunnen concluderen dat  de docent bij migrantenleerlingen meer initiatief neemt voor het starten van een uitleginteractie dan bij Nederlandse leerlingen. Ook blijkt dat Nederlandse leerlingen het probleem specifieker omschrijven dan migrantenleerlingen. De respons van migrantenleerlingen blijkt veelal niet aanwezig te zijn, waardoor er veel observeerbare stiltes in een uitleginteractie aan bod komen. De stiltes van Nederlandse leerlingen komen vooral voort uit het creëren van een respons terwijl de respons bij migrantenleerlingen achterwege blijft.

Met deze presentatie en het model als plaatje, hopen wij jullie een inzicht te hebben gegeven van ons onderzoek!

Reageer: