Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

De multiculturele website van Greenpeace

Het onderzoek dat wij hebben gedaan naar het gebruik van directheid en indirectheid op de websites van Greenpeace is een contrastieve tekstanalyse. De theoretische achtergrond is te vinden in het feit dat er weinig onderzoek gedaan is naar verschillen tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels. Het kenmerk directheid/indirectheid is gebaseerd op eerder onderzoek van Juliane House. De teksten op de Amerikaanse, Britse en Nederlandse websites zijn met elkaar vergeleken. Hierbij is er gelet op verschillende aanspreekvormen. De kenmerken directheid en indirectheid zijn beide onderverdeeld in drie categorieën en deze hebben we naast elkaar gezet in een tabel. Aan de hand van deze tabel kwamen de resultaten duidelijk naar voren en hiermee konden wij onze onderzoeksvraag beantwoorden. Deze luidt: In hoeverre is er per taal rekening gehouden met de mate van directheid waarmee de lezer wordt aangesproken, en houdt deze directheid verband met het cultuurspecifieke beeld van Britten, Amerikanen en Nederlanders? Zo bleek dat twee varianten van een taal net zo veel kunnen verschillen als twee compleet verschillende talen. Het Brits-Engels is, zoals het heersende beeld al aangeeft, zeer indirect naar de website gebruikers toe. Dit in tegenstelling tot het Amerikaans-Engels en het Nederlands, waar lezers zeer direct worden aangesproken.
Alle resultaten leiden tot de conclusie dat er per taal rekening wordt gehouden met de mate van directheid, die in overeenkomst is met het heersende cultuurspecifieke beeld van Amerikanen, Britten en Nederlanders.
Naar aanleiding van ons huidige onderzoek, zijn er nieuwe vragen naar voren gekomen. Bijvoorbeeld of het design van een website een net zo grote culturele rol kan spelen als de inhoud en hoe website design een culturele rol kan spelen.

Marcel Withoos – 3342530
Sanne van Tuijl – 3406725
Werkgroep: 1 – Janneke Fernhout

Reageer: