Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Brit of Amerikaan?

Ieder mens heeft stereotype beelden van bepaalde groepen mensen. Het accent van een persoon is één van de factoren die een stereotype beeld activeert. Mede daardoor kan het accent van de spreker de houding van de toehoorder bepalen. Onderzoek naar deze attitudes opgeroepen door accenten, wordt taalattitude onderzoek genoemd. Dit is een taalattitude onderzoek naar de waardering van sprekers met een Brits en een Amerikaans accent door Nederlandse studenten. Er wordt specifiek gekeken naar de invloed van verblijf in de VS of het UK en het volgen van cursussen Brits of Amerikaans Engels. De proefpersonen hebben twee geluidsfragmenten beluisterd, één in het Brits Engels en één in het Amerikaans Engels. Hierna hebben de proefpersonen een enquête ingevuld met vragen die de waardering van de sprekers in de geluidsfragmenten meten. Deze vragen zijn op te delen in drie dimensies. Dimensie 1 meet de status en competentie van de spreker, dimensie 2 meet de persoonlijke integriteit en sociale aantrekkelijkheid en dimensie 3 meet de taalvaardigheid. Daarnaast hebben de proefpersonen een aantal vragen beantwoord over hun opleiding en buitenlandervaring. In SPSS hebben wij toetsen uitgevoerd die berekenen of er een significant effect is tussen condities en eigenschappen. Verblijf in Amerika of Engeland bleek geen invloed te hebben op de beoordeling van de spreker met het Britse accent en de spreker met het Amerikaanse accent. De cursussen die de proefpersonen hebben gevolgd hadden wel invloed op de beoordeling van de spreker. Nederlandse studenten die Amerikaanse taal en cultuur cursussen volgden beoordelen de spreker met het Amerikaanse accent namelijk hoger de spreker met het Britse accent. En Nederlandse studenten die Britse taal en cultuur cursussen volgden beoordelen de spreker met het Britse accent hoger dan de spreker met het Amerikaanse accent. De oriëntatie op één van de twee Engelstalige culturen heeft dus invloed op de waardering van sprekers van het Britse en het Amerikaans accent.

Reageer: