Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Over

Deze site bevat presentaties van eindopdrachten van studenten uit de cursus Interculturele Communicatie (blok 2, studiejaar 2010 – 2011, begeleid door Janneke Ferhout en Jan D. ten Thije, van het Departement Nederlands van de Universiteit van Utrecht.

Deze blogs vervangen mondelinge presentaties, die gepland stonden voor 21 januari 2011. Maar op deze dag is het nationale onderwijsprotest in verband met de kenniscrisis. In plaats van presenteren zijn de studenten demonstreren in Den Haag.

Studenten en andere lezers worden van harte uitgenodigd op de presentaties te reageren. Tezamen geven ze een beeld van de vier benaderingen, die in de cursus van BA opleiding Nederlands aan de orde komen:

(1) Contrastieve of cultuurvergelijkende studies hebben als doel universele categorieën te ontwikkelen om de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en hun talen te beschrijven. Behalve taaltypologisch onderzoek vindt men in deze traditie toepassingsgeoriënteerde studies gericht op de ontwikkeling van het tweede of vreemde talenonderwijs. Een belangrijke kwestie betreft de vraag vanuit welke dimensie men het discours of de tekst van verschillende talen als (functioneel) equivalent kan onderzoeken.

(2) De interlanguage-benadering onderzoekt het discours van non-natives in een tweede of vreemde taal. In de jaren zestig en zeventig richtte men zich vooral op fonologische, morfo-syntactische en semantische interferentie. Tegenwoordig is meer aandacht voor interferentie van pragmatische – en discoursverschijnselen.

(3) De interactieve interculturele benadering richt zich op het discours van mensen met een verschillende culturele achtergrond, die met elkaar interageren in eenlingua franca of in de taal van één van de betrokkenen. Deze studies richtten zich aanvankelijk op de analyse van misverstanden. Tegenwoordig is veel meer aandacht voor de analyse van talige structuren, die succesvolle interculturele interactie(zgn. `interculturalunderstanding’) bepalen. Het onderzoek binnen deze traditie is gebaseerd op de analyse van (omvangrijke) dataverzamelingen van authentieke interculturele situaties.

(4) Effectonderzoek naar cultureel bepaalde tekstkenmerken is hypothesetoetsend. In een experimentele opzet vergelijkt men welk effect een tekstontwerp in twee verschillende talen heeft op lezers van die talen. De verschillen corresponderen met tekstkenmerken, die uit contrastief onderzoek naar voren zijn gekomen.